Publicerad den Lämna en kommentar

Hörselföretagarna: Utvärdering visar att vårdval och Fritt val lett till kortare vårdköer och ökad nöjdhet

Kortade vårdköer, bättre service och bemötande samt tillgång till ett brett sortiment av hörapparater är några av slutsatserna i Hörselföretagarnas utvärdering av vårdval och Fritt val. Hörselföretagarna har anlitat en av Sveriges mest erfarna kommun- och landstingsdirektörer, Mona Boström, för att analysera resultatet av införandet av vårdval och Fritt val på hörselområdet samt komma med förslag på förbättringar för att förbättra hörselvården för patienterna.

Vårdval och Fritt val inom hörselvård har funnits i snart tio år. Utvärderingen visar att vårdval på hörselområdet i kombination med Fritt val av hörselhjälpmedel har blivit en stor framgång i Region Skåne och Stockholms läns landsting (SLL). Vårdvalet har medverkat till att fler hörselmottagningar öppnat vilket i sin tur gjort att antalet hörselrehabiliteringar per år har ökat avsevärt. Under 2016 fick nästan 100 000 individer hörapparat. Det är rekord. Vidare har Fritt val lett till att patienterna som väljer hörapparat från det öppna sortimentet, via rekvisition, får större nytta än de som väljer ur landstingets utbud och är mer nöjda.

– I Stockholm har vi gått från långa köer till att kunna erbjuda patienter ett besök oftast inom en till två veckor. Det är en fantastisk utveckling. Trots detta har det höjts kritiska röster mot vårdval och Fritt val, kritik som vi upplever är missvisande. Med denna rapport vill vi sätta ljuset på de fördelar modellen har och bidra med förslag hur systemet kan utvecklas för att förbättra hörselvården för patienterna, säger Eva Halén, ordförande för Hörselföretagarna.

Som en följd av kritiska röster mot Fritt val har SLL tillsatt en översyn som ska vara klar under 2018.

– Det finns berättigad kritik mot hörselvården, inte minst skillnaderna i tillgänglighet är stora runt om i landet. Men det har ingen koppling till vårdval eller Fritt val, utan bottnar i sjukvårdens organisationer som politiker och tjänstemän ansvarar för. Som utvärderingen pekar på visar statistik från Stockholm istället att patienterna är mer nöjda efter att Fritt val och vårdval införts, säger Eva Halén.

Utvärderingen visar att om Fritt val tas bort finns en uppenbar risk att de privata vårdgivarna i Stockholm och Skåne lägger ner sina verksamheter.

– Det bästa för patienterna är att vårdvalet och Fritt val utvecklas. Vi som jobbar praktiskt med hörselrehabilitering menar att det vore djupt olyckligt om systemet med Fritt val skulle rullas tillbaka, avslutar Eva Halén.

Information

Vårdval inom hörselvården

Vårdval inom hörselvården har funnits sedan 2008 och är således ett relativt nytt system för vårdval. Vårdval innebär fri etablering för de vårdgivare som uppfyller landstingens/regionernas auktorisationskrav. Godkända vårdgivarna får sedan ersättning från landstinget/regionen. Fyra landsting har infört vårdval inom primär hörselrehabilitering, Stockholm, Skåne, Uppsala och Östergötland.

Fritt val

Fritt val inom hörselvården innebär att en person som av audionomen har bedömts ha behov av hörhjälpmedel har möjlighet att fritt välja hörapparat från det utbud som finns på hela marknaden. Valet görs med stöd av audionomen, som bedömer vilka hjälpmedel som skulle passa just den individens behov. I det Fria valet ingår de hörapparater som upphandlats av landstinget och därutöver det utbud som finns på den öppna marknaden. Fritt val finns i dag i Region Skåne och Stockholms läns landsting.

För mer information kontakta, Eva Halén, ordförande Hörselföretagarna, 076-635 34 71

Länk till debattartikel i Dagens Medicin: ”Fördelarna med vårdval är tydliga”

Ladda ned rapporten: Rapport Hörselvård Maj 2018