Publicerad den Lämna en kommentar

Valfrihet riskerar att bytas mot köer i Stockholms hörselvård

Idag publiceras en debattartikel i Dagens Medicin om de förändringar som väntas ske inom den primära hörselvården i Region Stockholm. När nu egenfinansieringen kraftigt minskas måste regionen gå in och öka ersättningarna. Gör inte detta riskerar köerna att, likt resten av Sverige, ökas kraftigt och arbetsbelastningen på de audionomer som arbetar i detta vårdval blir oerhört hög. Idag har runt 125.000 Stockholmare hörapparater som måste hanteras årligen. Antalet äldre ökar också och därmed ökar behoven av hörselvård i samhället. Vi har också sett ett minskat söktryck till audionomprogrammen. Viktigt att kliniskt verksamma audionomer får en bra arbetsmiljö och karriärutveckling. Hela artikeln kan läsas här

Publicerad den Lämna en kommentar

Hörselföretagarna och HRF Stockholms län om vilka utmaningar hörselvården står inför 2025

Under 2025 planeras ett nytt system för primär hörselrehabilitering i Region Stockholm. Här kommer bland annat nuvarande system för Fritt val av hjälpmedel att tas bort. Under det kommande året skall ett nytt förfrågningsunderlag utarbetas. Hörselvården i Stockholm är idag kraftigt underfinansierad och vi står redan idag inför en situation med en nationell audionombrist och en åldrande befolkning. I ett gemensamt brev till den politiska ledningen lyfter idag Hörselföretagarna och Hörselskadades Riksförbund (HRF) i Stockholms län ett antal utmaningar vi ser framöver för hörselvården i Region Stockholm. Hela brevet finns nedan:

Brev Region Stockholm oktober 2023

Publicerad den Lämna en kommentar

Med anledning av World Hearing Day idag vill Hörselföretagarna uppmärksamma vikten av tillgänglighet och valfrihet inom hörselvården

Tillgänglighet och valfrihet inom hörselvården minskar kostnaderna för demenssjukdomar i Stockholms län

Vill man minska risken för att utveckla demens så är nedsatt hörsel den faktor, som du själv kan påverka, som har störst effekt[1]. Att börja behandla nedsatt hörsel när den uppstår förbättrar prognosen, vad gäller att inte utveckla demens, längre fram. I Lancet-studien så menar man att korrigera nedsatt hörsel i mitten av livet (mellan 45-65 år) innebär att man kan minska demensfallen med 9%. Nedsatt hörsel är den påverkbara faktor, av 9 undersökta, som har störst effekt vad gäller att reducera demensutvecklingen i samhället.

Enligt Svenskt Demenscentrum så beräknas 130.000-150.000 personer i Sverige ha en demenssjukdom. År 2030 beräknas 180.000-190.000 personer lida av en demenssjukdom och 2050 är denna siffra 250.000 personer[2]. Socialstyrelsen beräknar att samhällets kostnader för en demenssjuk är cirka 400.000 kr per år[3]. Denna utveckling kommer att innebära oerhört stora utmaningar för kommuner och landsting kommande årtionden. Debattören Gunnar Wetterberg talar exempelvis om demensutvecklingen som ”kommunernas värsta framtidsfråga”[4].

Om man tidigt diagnosticerar och börjar behandla nedsatt hörsel – Hur mycket kan samhällets kostnader för demenssjukdomar minskas?

Om man leker lite med siffrorna ovan så finns det alltså potential för att minska samhällets årliga kostnader för demenssjukdomar med 6,6-6,8 miljarder kronor 2030 och 9 miljarder kronor 2050. Detta är såklart en förenkling och ett mycket enkelt räkneexempel men visar ändå på potentialen och vikten av att börja ta hörselproblem på ett mycket större allvar. Utöver detta innebär ett bättre hörande i samhället vinster som ökad livskvalitet, minskad social isolering, minskat antal depressioner, minskade sjukskrivningar och ökad förmåga för individer att klara studier och arbete. Argumenten för en bättre hörselhälsa är många och starka.

Hur ser det ut i Sverige?

Studerar man hörselvården i Sverige är det tyvärr så att förstagångsanvändarna för hörapparater är 71,7 år och de har en hörselnedsättning med ett tonmedelvärde på 44,5 dB[5]. Ur ett demensperspektiv så söker man hjälp alldeles för sent. I Lancet-studien pekar man på vikten av intervention redan vid 45-65 års ålder. I en stor amerikansk undersökning på över 6400 patienter såg man försämrad kognitiv förmåga redan vid mycket lätta hörselnedsättningar (tonmedelvärde under 25 dB)[6]. Hörselnedsättningar som försummat folkhälsoproblem samt vikten av tidig diagnos och tidig behandling har lyfts i ett speciellt temanummer av Läkartidningen under hösten 2020 (Läkartidningen 40/2020)[7][8][9]

Tillgänglighet och valfrihet innebär tidigare diagnos och snabbare behandling

I Stockholms län har det funnits valfrihetssystem inom hörselrehabilitering sedan 2012. Det har inneburit att tillgängligheten för att få hjälp om man hör sämre idag är bäst i Sverige. Hör du dåligt i Stockholms län kan du få hjälp inom någon vecka. Mångfalden av arbetsgivare och karriärmöjligheter har inneburit att Stockholm blivit attraktivt att arbeta i för Sveriges audionomer. Audionomer är ett bristyrke och det finns enbart cirka 1300 legitimerade audionomer i landet.

Undersöker man olika Regioner i Sverige så har valfrihetssystemet i Stockholms län, med både vårdval och Fritt val, inneburit att år 2017 så hade 45,8% av de hörselskadade hörapparat. Det är högst i Sverige. Det finns län i Sverige, med enbart offentlig hörselvård, där denna siffra ligger under 20%[10].

Vi inom Hörselföretagarna arbetar dagligen med dessa frågor. Hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel är en väldigt kostnadseffektiv behandling som hjälper många människor oerhört mycket i sitt dagliga liv och arbete. Dessutom är den tekniska utvecklingen snabb och nya innovativa produkter kan snabbt komma patienterna tillgodo genom att Fritt Val-systemet i Stockholm. Vi tror på en mångfald av utförare, både privata och offentliga, inom svensk hörselvård. Våra medlemsföretag har tusentals kontakter med hörselskadade varje dag och kommer att vara en oerhört viktig resurs för att öka tillgängligheten, innovationsförmågan, digitaliseringen och produktionen av hörselvård både idag och imorgon. Vår närvaro ökar också attraktiviteten för kommande generationer audionomer genom att det ges möjligheter till utveckling och entreprenörskap. Allt detta kommer också för samhället leda till minskade kostnader för utanförskap, social isolering, depressioner och demenssjukdomar i Stockholms län framöver.


Källor:

[1] Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, et al. Dementia prevention, intervention, and care. Lancet.2017;390(10113):2673-2734.

[2] https://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demens-i-siffror

[3] http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/socialstyrelsen-2014-demenssjukdomars-kostnad.pdf

[4] https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/sverige-maste-vaga-ta-tag-i-kommunernas-odesfraga/

[5] https://www.auris.nu/battre-betyg-for-horselvarden/

[6] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31725853/

[7] https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temainledning/2020/09/enkla-insatser-kan-gora-stor-skillnad/

[8] https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2020/09/horselstatus-riskfaktor-och-friskfaktor/

[9] https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/forfattarintervjun/2020/09/5-fragor-till-elina-maki-torkko/

[10] https://hrf.se/app/uploads/2016/06/Hsk_i_siffror_nov2017_webb.pdf

Publicerad den Lämna en kommentar

Med anledning av reportaget som sändes i P1, Plånboken, den 24 november, vill vi bemöta de frågor från Hörselföretagarnas sida

Hörselföretagarna är en förening som arbetar för ett mer jämlikt hörselsverige. Vårt mål är att som privata vårdgivare erbjuda alla med en hörselnedsättning tillgång till kvalitativ hörselvård och därmed bidra till ökad livskvalitet. Alla audionomer i Sverige har legitimation via Socialstyrelsen och som yrkeskår arbetar de under sin etiska kod. Som experter inom hörsel planeras alltid rehabiliteringen utifrån patientens bästa och behov. De individuella planen bygger på hela individens livssituation. Som all annan hälso- och sjukvårdsverksamhet ställer även vårdvalsystemet i Sverige omfattande informationskrav på vårdgivare. Vårdgivaren ska bland annat informera om de valmöjligheter som individen har innan man går vidare med sin rehabilitering. Både regionens upphandlade sortiment och vad som kan skaffas som Fritt val av hjälpmedel (i de Regioner som Fritt val systemet finns) är de valmöjligheter som presenteras. Informationen skall vara både skriftlig och muntlig, trots detta kan missförstånd uppstå. Vi som förening kan självklart inte kommentera enskilda ärenden. Det är naturligtvis mycket olyckligt när den enskilda individen inte känner sig informerad. Hörselföretagarnas medlemsföretag hjälper dagligen hundratals patienter med sin hörsel runtom i Sverige och gör alltid sitt yttersta för att erbjuda en god tillgänglighet och säker hörselvård.

Hörselupplevelsen är individuell och varierar från individ till individ. Den tekniska utvecklingen har kommit långt de senaste 10 åren och dagens hjälpmedel är avancerade datorer. Teknisk utveckling och forskningen bakom varje framsteg är en kostsam process och valmöjligheter inom olika hörapparatmodeller blir större där även skillnader i funktionalitet och priser är faktorer som alltid funnits med. Denna utveckling möjliggör hörsellösningar baserad på var och ens behov och önskemål. Det är en enorm styrka att kunna erbjuda funktionalitet och prestanda som motsvarar vårdbehovet. Oavsett val av teknisk lösning är det dock alltid individens behov som ligger till grund för hörselrehabiliteringen.

I tider som dessa, när fysisk distansering är kritiskt är hörselvård och teknisk rehabilitering avgörande för att minska social isolering vilket kan få stora konsekvenser i samhället och för enskilda individer.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för Hörselföretagarna

Publicerad den Lämna en kommentar

Ökad tillgänglighet kräver fler aktörer – se kortfilmen från Almedalen 2019

Om du ska öka tillgängligheten behöver du fler aktörer på marknaden” – sammanfattar Mona Boström från seminariet i Almedalen 2019. Se filmen (2:18) där politiker och experter ger uttryck för nuläget inom dagens hörselvård.

 

Publicerad den Lämna en kommentar

Hörselföretagarna: Utvärdering visar att vårdval och Fritt val lett till kortare vårdköer och ökad nöjdhet

Kortade vårdköer, bättre service och bemötande samt tillgång till ett brett sortiment av hörapparater är några av slutsatserna i Hörselföretagarnas utvärdering av vårdval och Fritt val. Hörselföretagarna har anlitat en av Sveriges mest erfarna kommun- och landstingsdirektörer, Mona Boström, för att analysera resultatet av införandet av vårdval och Fritt val på hörselområdet samt komma med förslag på förbättringar för att förbättra hörselvården för patienterna.

Vårdval och Fritt val inom hörselvård har funnits i snart tio år. Utvärderingen visar att vårdval på hörselområdet i kombination med Fritt val av hörselhjälpmedel har blivit en stor framgång i Region Skåne och Stockholms läns landsting (SLL). Vårdvalet har medverkat till att fler hörselmottagningar öppnat vilket i sin tur gjort att antalet hörselrehabiliteringar per år har ökat avsevärt. Under 2016 fick nästan 100 000 individer hörapparat. Det är rekord. Vidare har Fritt val lett till att patienterna som väljer hörapparat från det öppna sortimentet, via rekvisition, får större nytta än de som väljer ur landstingets utbud och är mer nöjda.

– I Stockholm har vi gått från långa köer till att kunna erbjuda patienter ett besök oftast inom en till två veckor. Det är en fantastisk utveckling. Trots detta har det höjts kritiska röster mot vårdval och Fritt val, kritik som vi upplever är missvisande. Med denna rapport vill vi sätta ljuset på de fördelar modellen har och bidra med förslag hur systemet kan utvecklas för att förbättra hörselvården för patienterna, säger Eva Halén, ordförande för Hörselföretagarna.

Som en följd av kritiska röster mot Fritt val har SLL tillsatt en översyn som ska vara klar under 2018.

– Det finns berättigad kritik mot hörselvården, inte minst skillnaderna i tillgänglighet är stora runt om i landet. Men det har ingen koppling till vårdval eller Fritt val, utan bottnar i sjukvårdens organisationer som politiker och tjänstemän ansvarar för. Som utvärderingen pekar på visar statistik från Stockholm istället att patienterna är mer nöjda efter att Fritt val och vårdval införts, säger Eva Halén.

Utvärderingen visar att om Fritt val tas bort finns en uppenbar risk att de privata vårdgivarna i Stockholm och Skåne lägger ner sina verksamheter.

– Det bästa för patienterna är att vårdvalet och Fritt val utvecklas. Vi som jobbar praktiskt med hörselrehabilitering menar att det vore djupt olyckligt om systemet med Fritt val skulle rullas tillbaka, avslutar Eva Halén.

Information

Vårdval inom hörselvården

Vårdval inom hörselvården har funnits sedan 2008 och är således ett relativt nytt system för vårdval. Vårdval innebär fri etablering för de vårdgivare som uppfyller landstingens/regionernas auktorisationskrav. Godkända vårdgivarna får sedan ersättning från landstinget/regionen. Fyra landsting har infört vårdval inom primär hörselrehabilitering, Stockholm, Skåne, Uppsala och Östergötland.

Fritt val

Fritt val inom hörselvården innebär att en person som av audionomen har bedömts ha behov av hörhjälpmedel har möjlighet att fritt välja hörapparat från det utbud som finns på hela marknaden. Valet görs med stöd av audionomen, som bedömer vilka hjälpmedel som skulle passa just den individens behov. I det Fria valet ingår de hörapparater som upphandlats av landstinget och därutöver det utbud som finns på den öppna marknaden. Fritt val finns i dag i Region Skåne och Stockholms läns landsting.

För mer information kontakta, Eva Halén, ordförande Hörselföretagarna, 076-635 34 71

Länk till debattartikel i Dagens Medicin: ”Fördelarna med vårdval är tydliga”

Ladda ned rapporten: Rapport Hörselvård Maj 2018